KiDo?

Nimi KiDo koostuu kahdesta vanhasta itämaisesta käsitteestä Ki () ja Do ().

Ki on alun perin tarkoittanut kaikessa esiintyvää elämänvoimaa ja myös vahvuutta. Myöhemmin sen merkitys on laajentunut koskemaan kaikkia asioita joita ei voi selkeästi määritellä, mutta ne ovat kuitenkin aistittavissa ja havainnoitavissa. Se tarkoittaa myös asioita jotka eivät ole käsin kosketeltavissa, kuten olemus, ydin, idea, potentiaali jne. Tiede hylkäsi elämänvoima käsitteen 1800-luvulla, koska sitä ei voitu käyttää matemaattisissa malleissa sen liiallisen epämääräisyyden takia, ja otti käyttöön käsitteen energia.

Do sananmukaisessa merkityksessä tarkoittaa tietä. Käsite kuvaa myös luonnon tapaa toimia, maailman luonnollista kulkua, sitä kuinka elämä itse toimii. Se tarkoittaa myös periaatteita ja opetuksia. Maailman luonnollinen kulku on jotain jonka voimme kokea kun olemme läsnä maailmassa. Käsite viittaakin asioiden todelliseen ymmärtämiseen kokemalla ne välittömästi ja suoraan.

KiDo on luonnollisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä.

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja tämä muutos johtuu nimenomaan asioiden vuorovaikuttaessa keskenään. Tämä jatkuva vuorovaikutus vaikuttaa kaikkeen meidän elämässämme ja näkyy kaikkialla ympärillämme. Tätä vuorovaikutusta kutsumme luonnolliseksi vuorovaikutukseksi.

KiDo - Luonnollinen Vuorovaikutustaito

KiDo on luonnollisen vuorovaikutuksen taitoa ja sen ydinosa-alueita ovat tietoisuus, taidot ja yhteys.

KiDo-Renkaat_Tietoisuus-Taidot-Yhteys

Tietoisuuden perustana on informaatio jota saamme havainnoimalla. Havainnoinnin avulla saamamme tiedon perusteella rakennamme käsityksemme itsestä ja ulkoisesta maailmasta. Mitä tietoisempia olemme, sitä parempia päätöksiä teemme.

Taitojen perustana on taas mielen- ja kehonhallinta, se että kykenemme tietoisesti suuntaamaan huomiotamme ja käyttämään mieltämme ja kehoamme. Ymmärtämällä omaa sisäistä vuorovaikutusta, pystymme kehittämään omia taitojamme parhaalla mahdollisella tavalla ja saamme paremman hallinnan omaan elämäämme.

Yhteys ja sen ymmärtäminen on oleellinen tekijä elämässä ja menestyksekkäässä toiminnassa. Emme voi erottaa itseämme ympäristöstä, se vaikuttaa meihin jatkuvasti, joten hyvän yhteyden luominen on ensiarvoisen tärkeää. Yhteys liittää asiat toisiinsa.

Kun olemme tietoisesti läsnä avoimella ja tasapainoisella mielellä, syntyy välittömyyttä ja luonnollisuutta huokuva olemus. Tämä luonnollinen olemus on hyvän yhteyden ja vaikuttamisen ydin.

Luonnollinen vuorovaikutus

Luonnollisessa vuorovaikutuksessa on kyse siitä, mitä asiat ja tapahtumat aidosti ovat ja kuinka ne vaikuttavat ympäristöönsä...

Havainnointi

Havainnointi on tietoisuutemme perusta. Sen avulla luomme käsityksemme maailmasta ja itsestämme...

KiDo:n periaatteita:

  • Vuorovaikutus on kaiken perusta
  • Yhteys ympäristöön on aina olemassa
  • Kaikki elollinen pyrkii säilyttämään tasapainon
  • Energia virtaa huomion suuntaan
  • Mieli liikuttaa kehoa
  • Mieli luo yhteyden